Udostępnianie informacji publicznej

 

Zasady dostępu do informacji publicznej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi

 

1.   Powszechność dostępu do informacji publicznej jest realizowana poprzez:

a)   zamieszczenie informacji na urzędowej stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi (www.zdw.lodz.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej, zwanego dalej BIP,

b)   udostępnienie informacji na pisemny wniosek, z tym że informacja, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,

c)   wywieszenie lub wyłożenie informacji w miejscach publicznie dostępnych w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, zwanego dalej Zarządem.

2.   Komórki organizacyjne udostępniają informację publiczną dotyczącą zakresu ich  działania poprzez stosowanie form określonych w pkt. 1.

3.   Za udostępnienie informacji publicznej z zakresu działania komórki organizacyjnej odpowiedzialność ponoszą Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Zespołu, Kierownicy Rejonu i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy, zwani dalej kierującymi komórek organizacyjnych, którzy określają stosowanie określonej formy dostępu do informacji publicznej dotyczącej działania kierowanej komórki.

4.   Za koordynowanie czynności związanych z realizacją Ustawy o dostępie do informacji publicznej odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zarządu.

5.   Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

a)   w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych informacji ustawowo chronionych,

b)   ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia 

i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

6.   Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w pkt. 1, ppkt. b) i c) oznaczane są danymi Zarządu (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, nazwa komórki organizacyjnej, adres), danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji lub udostępniła informację oraz datą udostępnienia.

7.   Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku z zastrzeżeniem pkt. 10 niniejszego Załącznika i pkt. 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

a)      Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest dostępny w sekretariacie Zarządu oraz na stronie internetowej www.zdw.lodz.pl.

b)      Każda komórka organizacyjna w zakresie swojej właściwości prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

8.   Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt. 7, kierujący komórką organizacyjną zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

9.  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych 

z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Zarząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

10. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, kierujący komórką organizacyjnej zobowiązany do udostępnienia przygotowuje pisemne powiadomienie wnioskodawcy o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem wskazując, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Powiadomienie wnioskodawcy podpisuje Dyrektor Zarządu lub osoba przez niego upoważniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży  wniosku o  udostępnienie  informacji  w  sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone.

11. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania 

o udostępnienie informacji w przypadku określonym w pkt. 10 następują w drodze decyzji wydawanych przez Dyrektora Zarządu lub osoba przez niego upoważniona. Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

a)      odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

b)      uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania 
o udostępnienie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w pkt. 5 ppkt.b) wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

 

Zasady pobierania opłat za udostępnianie informacji publicznej

 

 

1.   Ustala się następujące opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznej udzielanej 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi:

1) wykonanie jednostronnej kserokopii czarno-białej w formacie:

a) A-4: 0,10 zł.

b) A-3: 0,20 zł.

2) wykonanie dwustronnej kserokopii czarno-białej w formacie:

a) A-4: 0,20 zł.

b) A-3: 0,40 zł.

3) wykonanie jednostronnego wydruku komputerowego czarno-białego w formacie:

a) A-4: 0,10 zł.

b) A-3: 0,20 zł.

4) wykonanie dwustronnego wydruku komputerowego czarno-białego w formacie:

a) A-4: 0,20 zł.

b) A-3: 0,40 zł.

5) wykonanie jednostronnego wydruku komputerowego kolorowego w formacie:

a) A-4: 0,70 zł.

b) A-3: 1,40 zł.

6) wykonanie dwustronnego wydruku komputerowego kolorowego w formacie:

a) A-4: 1,40 zł.

b) A-3: 2,80 zł.

7) dyskietki wraz z zapisem: 1,35 zł.

8) płyty CD-R wraz z zapisem: 1,85 zł.

 

2.   Opłaty, o których mowa w pkt. 1 odpowiadają kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej lub kosztom związanym 
z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
3.   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi może powiadomić telefonicznie wnioskodawcę 
o wysokości opłaty w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie 
z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy i wpłacenia należnej kwoty przez wnioskodawcę, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji, wycofa wniosek lub nie wniesie opłaty.

4. Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów sposobu udostępnienia lub przekształcenia informacji publicznej, gdy koszty te wynoszą co najmniej 5 zł.

5.  Wpłaty należnej opłaty dokonuje się na rachunek bankowy Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi nr: 59 1240 3073 1111 0010 0335 6334. Udostępnienie informacji publicznej nastąpi po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wpłaty.

6.   Przekazanie materiałów zawierających informację publiczną może być dokonane osobiście lub przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

7.   Za przesłanie materiałów zawierających informację publiczną przesyłką poleconą pobierana jest opłata w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 12.06.2003 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.), za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej za zaliczeniem pocztowym przy odbiorze przesyłki.

8.   W przypadku żądania udostępnienia informacji w postaci innej niż znajdująca się w BIP (np. dyskietka, płyta, kserokopia) wnioskodawca ponosi koszty udostępnienia. 

Wniosek

 

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze