Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III. Transport.

Działanie: III.2 Drogi.

Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.

Wartość projektu: 27 486 491,40 PLN.

Dofinansowanie:  24 442 179,63PLN.

Celem realizacji inwestycji jest poprawa warunków technicznych, przepustowości i  bezpieczeństwa ruchu kołowego (tranzytowego i lokalnego) i pieszego, dostosowanie nośności drogi do wymagań obowiązujących przepisów oraz poprawa warunków ekologicznych. Realizacja inwestycji służyć będzie mieszkańcom i osobom, przybywającym spoza regionu w celach turystycznych bądź biznesowych.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę DW 485 w Pabianicach na odcinku od km 0+926,20 do km 3+225,81 (2,29 km produkt), od km 3+225,81 do km 3+244,81 (rb. niekwalifikowalne - przebudowa, nawiązanie do stanu istniejącego) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”: i budowę konstrukcji jezdni; rozbudowę i przebudowę skrzyżowań; budowę zatok autobusowych; rozbiórkę i budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych; rozbiórkę i budowę zjazdów, rozbiórkę mostu i budowę przepustu, budowę kanalizacji deszczowej; budowę oświetlenia drogowego; przebudowę sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, gazowej oraz rozebranie wiat przystankowych, przestawienie obiektów kultu religijnego (przebudowa inf. kolidującej z inwestycją), zagospodarowanie zieleni, wykonanie dokumentacji projektowej.
BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze