Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku przejścia przez Uniejów – Etap I”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III. Transport.

Działanie: III.2 Drogi.

Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.

Wartość projektu: 2 709 894,60 PLN.

Dofinansowanie:  2 448 449,94 PLN.

Zakres inwestycji obejmujował rozbudowę skrzyżowania ulic: Dąbska – Wschodnia – Polna poprzez m.in.:

·        wymianę konstrukcji nawierzchni na dostosowaną do obciążenia 115 kN/oś,

·        budowę sygnalizacji świetlnej,

·        rozbudowę drogi powiatowej (wlot),

·        budowę chodników,

·        budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

·        rozbudowę kanalizacji deszczowej,

·        roboty rozbiórkowe w tym rozbiórka budynku,

·        zabezpieczenie i przebudowę kolidujących z przedmiotową inwestycją następujących sieci uzbrojenia: sieć teletechniczna, sieć energetyczna, oświetlenie uliczne,

·        wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Droga wojewódzka 473, to ważny szlak komunikacyjny północ – południe (Koło – Dąbie – Uniejów – Szadek – Łask – Wadlew – Piotrków Tryb.), biegnący przez zachodnią część regionu łódzkiego. Droga stanowi połączenie autostrady A2, drogi ekspresowej S8 i autostrady A1, dlatego jest wybierana dla tranzytu pojazdów podróżujących na szlaku Wielkopolska - Śląsk.

Projekt przyczyni się do poprawy infrastruktury, zwiększenia komfortu jazdy, poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu, a także wywrze pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Rozbudowana droga będzie przeciwdziałała marginalizacji grup społecznych. Realizacja inwestycji służyć będzie zarówno mieszkańcom, którzy w celach zawodowych lub rekreacyjnych korzystają z niej, jak i osobom, przybywającym spoza regionu w celach turystycznych bądź biznesowych. Realizacja projektu wpisuje się w osiągnięciu celu jakim jest: „Lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym”.

   

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze