Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk Odcinek Bełchatów – Łękawa”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III. Transport.

Działanie: III.2 Drogi.

Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.

Wartość projektu:  29 677 133,65 PLN.

Dofinansowanie:  27 993 899,71  PLN.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- rozbudowę jezdni drogi wojewódzkiej poprzez jej rozbiórkę i budowę, 

- rozbudowę skrzyżowań z drogami publicznymi,

- rozbudowę drogi powiatowej Nr 1916E w rejonie skrzyżowania z DW 484, 

- budowę ronda,

- rozbiórkę i budowę zjazdów, 

- budowę zatok autobusowych, 

- budowę dodatkowych jezdni służących obsłudze komunikacyjnej nieruchomości przyległych do drogi, 

- rozbiórkę i budowę chodników, przepustów oraz mostu wraz z budową tymczasowego przepustu i tymczasową drogą objazdową na czas rozbiórki i budowy mostu, 

- przebudowę systemu odwodnienia, w tym (budowę rowów drogowych, kanalizacji deszczowej, przepompowni ścieków wraz z linią zasilania, zbiornika infiltracyjnego i retencyjnego, wylotów kanalizacji),

- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, 

- przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu: elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowej.

W ramach przebudowy infrastruktury kolidującej z inwestycją planuje się także rozebranie wiat przystankowych czy przestawienie kapliczki przydrożnej.

Ponadto projekt obejmował m.in.: wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, odtworzenie i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie barier ochronnych czy wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

Projekt przyczynia się do poprawy infrastruktury, zwiększenia komfortu jazdy, poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu, a także wywrze pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Rozbudowana droga będzie przeciwdziałała marginalizacji grup społecznych. Realizacja inwestycji służyć będzie zarówno mieszkańcom, którzy w celach zawodowych lub rekreacyjnych korzystają z niej, jak i osobom, przybywającym spoza regionu w celach turystycznych bądź biznesowych

Droga wojewódzka Nr 484 to jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych w regionie łódzkim. Jest trasą łączącą drogę wojewódzką DW 483 w Buczku z drogą krajową nr DK91 w Kamieńsku. W Bełchatowie droga przecina drogę krajową DK74. Około 26,4 km krzyżuje się wiaduktem z linią kolejową 24 Piotrków Trybunalski – Biały Ług, a w Kamieńsku przecina drogę krajową DK1 E75 a następnie DK91. W Kamieńsku projektowany jest również zjazd na A1. Realizacja przedmiotowego zadania rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Bełchatów - Łękawa obejmuje fragment ciągu komunikacyjnego łączącego centralną część województwa łódzkiego z częścią południową oraz województwem śląskim (poprzez DK1). Droga Nr 484 z racji swojego przebiegu m.in. przez silnie zindustrializowany rejon w okolicach Bełchatowa, oraz jako droga przebiegająca przez drogi krajowe Nr 8 i 91 wypełnia funkcję zarówno transportu tranzytowego jak też transportu lokalnego w miejscowościach przez które przebiega. Z uwagi na powyższe droga prowadzi ruch samochodów ciężarowych, osobowych, pojazdów rolniczych, rowerzystów i pieszych. Łączy liczne drogi krajowe oraz wojewódzkie rozprowadzając i doprowadzając ruch. Przedmiotowy odcinek DW 484 znajduje się w Korytarzu Bałtyk - Adriatyk oraz w sąsiedztwie linii kolejowej preferowanej do transportu towarowego ze stacjami – E65, w rejonie będącym w strefie bezpośredniego oddziaływania sieci TEN-T, a także w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1.

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.
   
   
BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze