Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 702 – ul. Piątkowska w Zgierzu”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III. Transport.

Działanie: III.2 Drogi.

Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.

Wartość projektu:  6 690 581,03 PLN.

Dofinansowanie: 5 143 141,08 PLN.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- rozbudowę DW 702 w Zgierzu na odcinku od km 42+300 do km 43+455,15.(1,155km),

- rozbiórkę i budowę jezdni drogi wojewódzkiej,

- rozbudowę i przebudowę skrzyżowań,

- budowę zatok autobusowych,

- rozbiórkę i budowę chodników,

- rozbiórkę i budowę zjazdów,

- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,

- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.

- remont wiaduktu nad linią kolejową,

- przebudowę sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej,

- przebudowę dróg: powiatowych, gminnych.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia wykonano takie prace jak: wykonanie elementów organizacji ruchu, w tym sygnalizacji świetlnej oraz wycinki zieleni. oraz remont chodnika.

Ulica Piątkowska w Zgierzu, będąca jednocześnie drogą wojewódzką nr 702, to trasa w północnej części województwa łódzkiego. Przedmiotowy odcinek DW 702 przebiega przez Zgierz, szóste co do wielkości miasto województwa łódzkiego. Droga łączy tym samym funkcje obsługi ruchu wewnątrzmiejskiego i tranzytowego. Funkcja obsługi ruchu tranzytowego jest szczególnie istotna, wobec czego ulica Piątkowska, jest obecnie jedną z czterech dróg (A1, DK 1, DK 14, DW 702) służących przejazdowi pomiędzy aglomeracją łódzką i autostradą A2. Droga wojewódzka Nr 702 stanowi również dogodne połączenie pomiędzy autostradą A2 a północną częścią województwa, a dalej poprzez drogę krajową nr 60 również z zachodnią częścią województwa mazowieckiego. Stanowi także ważny węzeł komunikacyjny łączący Zgierz z północną częścią województwa łódzkiego. To szlak łączący aglomerację łódzką z drogą krajową Nr 92 w Kutnie oraz autostradą A2. Na  przedmiotowym odcinku drogi znajdują się  skrzyżowania  z drogą wojewódzką (ulica Piłsudskiego), drogą powiatową (ulica Musierowicza) oraz ulicami miejskimi (ulice: Północna, Poprzeczna oraz Pieczyraka). Na końcu odcinka znajduje się skrzyżowanie z drogą krajową nr 1.

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi

     

     

     

     

     

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze