Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III. Transport.

Działanie: III.2 Drogi.

Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.

Wartość projektu: 12 246 214,43 PLN.

Dofinansowanie: 10 992 738,43 PLN.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.:

- rozbiórkę istniejącej i budowę nowej konstrukcji nawierzchni wraz z niezbędnymi korektami trasy i niwelety,

- rozbudowę skrzyżowań,

- budowę zatok autobusowych,

- budowę chodników i ciągów pieszo - rowerowych,

- budowę i przebudowę zjazdów,

- odtworzenie i regulacje rowów przydrożnych,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę oświetlenia,

- przebudowę sieci: teletechnicznej, wodociągowej, energetycznej i oświetleniowej, kolidujących z inwestycją.

Droga wojewódzka Nr 714 przebiega w całości w województwie łódzkim. Leży na terenie powiatu: łódzkiego wschodniego. Droga rozpoczyna się w Rzgowie, gdzie odchodzi od DK 1, S8, 71. Następnie kieruje się w stronę wschodnią i po 16 km dociera do miejscowości Kurowice, gdzie dołącza się do drogi wojewódzkiej DW 713. Jest ciągiem komunikacyjnym w środkowo części województwa łódzkiego rozprowadzającym i doprowadzającym ruch z części centralnej woj. na wschód i zachód. Krzyżuje się również z autostradą A1 w miejscowości Romanów.

Droga była w złym stanie technicznym. Nawierzchnia i krawędzie jezdni wykazywały liczne ubytki, deformacje i obłupania. Na przedmiotowym odcinku drogi często występowały zakłócenia w płynności ruchu spowodowane złą geometrią łuków poziomych na skrzyżowaniach i brakiem chodników. Dlatego głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym celem pośrednim projektu jest poprawa stanu i powiązania drogi z siecią dróg krajowych.

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi

     

     

     

     

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze