Projekty unijne

powrót do listy atykułów

 

Projekt pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III. Transport.

Działanie: III.2 Drogi.

Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.

Wartość projektu: 50 678 114,40 PLN.

Dofinansowanie: 44 433 980 PLN.

Przedmiotem projektu była rozbudowa DW Nr 705 Bolimowska wieś –  Skierniewice, na odcinku, od km 35+789,29 do 48+ 312,89 z wyłączeniem odcinków od km 37+067,11 do km 37+ 123,09, od km 37+618,75 do km 37+ 641,83 oraz od km 38+ 837,42 do km 39+ 715,56 wraz z infrastrukturą.

Inwestycja obejmowała:

- rozbudowę jezdni drogi woj.,

- budowę i przebudowę skrzyżowań,

- budowę: zatok autobus., chodników, ścieżek rowerowych, zatoki postojowej, przejść dla małych zwierząt, odwodnienia drogi, oświetlenia drogowego,

- rozbiórkę i budowę : zjazdów, przepustów,

- przebudowę: urządzeń melioracji szczegółowej, sieci elektroenergetycznej , teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz melioracyjnej, dróg: krajowej, powiatowych, gminnych.

Celami szczegółowymi projektu, rozumianymi jako korzyści osiągane bezpośrednio po realizacji projektu są:

- poprawa: jakości infrastruktury, bezpieczeństwa w zakresie wymijania pieszych i rowerzystów, warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych, estetyki krajobrazu, wizerunku regionu, bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,

- zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury,

- niższe koszty: eksploatacji pojazdów samochodowych,

- niższa: emisja toksycznych składników spalin, emisja hałasu i wibracji,

- skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie komfortu podróży,

- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej, mobilności mieszkańców (m.in. chodniki),

- obniżenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,

- wykorzystanie potencjału inwestycyjnego.

Realizacja inwestycji służy zarówno mieszkańcom, którzy w celach zawodowych lub rekreacyjnych korzystają z niej, jak i osobom, przybywającym spoza regionu w celach turystycznych bądź biznesowych. Użytkownikami drogi są także przewoźnicy, kierowcy zawodowi, przedsiębiorcy, turyści przejeżdżający DW 705.

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi

     

     

     

     

     

     

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze