Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkie nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki – I Etap .

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III. Transport.

Działanie: III.2 Drogi.

Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.

Wartość projektu: 20 194 635,33 PLN.

Dofinansowaniee: 17 157 337,93 PLN.

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 1 894 271,07 PLN

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- rozbudowę drogi,

- rozbiórkę i budowę konstrukcji jezdni,

- rozbiórkę i budowę chodników oraz zjazdów,

- przebudowę i rozbudowę skrzyżowań wraz  z przebudową dróg innych kategorii,

- budowę skrzyżowania typu rondo,

- budowę zatok autobusowych i postojowych,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

- budowę przyłączy zasilania sygnalizacji świetlnej,

- remont mostu na rzece Wolbórce,

- przebudowę sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej (deszczowej i sanitarnej w tym tłocznej),

- rozbiórkę i budowę mostu przez rzekę Czarną,

- rozbiórkę i budowę dojazdów do mostu,

- przebudowę (umocnienie) koryta rzeki,

- budowę tymczasowej kładki dla pieszych.

Głównym celem projektu , jest poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego w ruchu drogowym poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej relacji Opoczno – Łódź. Realizacja przedmiotowego przyczyni się zarówno do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej Nr 713 na przedmiotowym odcinku oraz wpłynie na poprawę  powiązań z siecią dróg krajowych (z DK nr 8, 12, 14, 48) i europejskich (Korytarz Bałtyk – Adriatyk). Przedmiotowy odcinek DW Nr 713 zlokalizowany jest w strefie bezpośredniego oddziaływania sieci TEN-T, a także w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej ze stacjami  dróg ekspresowych z węzłami – S74 i S8.

 Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.

     

     

     

     

     

     

     

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze