Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka – Inowłódz – II Etap.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III. Transport.

Działanie: III.2 Drogi.

Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.

Wartość projektu: 14 386 770,43 PLN.

Dofinansowanie: 13 031 163,84 PLN.

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 1 249 634,53 PLN

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę DW 726 w na odcinku od km 32+886,50 do km 34+600. (1,71km):

- rozbudowę jezdni drogi wojewódzkiej poprzez jej rozbiórkę i budowę z jednoczesną korektą łuków pionowych i poziomych, (rb drog.)

- budowę zatok autobusowych, (rb drog.)

- budowę chodników,(rb drog.)

- budowę przepustu, (rb drog.)

- rozbiórkę i budowę wiaduktu nad linią kolejową, (rb drog.)

- rozbiórkę i budowę mostu nad rzeką Giełzówką, (rb drog.)

- budowę dróg dojazdowych, (rb drog.)

- budowę rowów przydrożnych, (rb drog.)

- budowę kanalizacji deszczowej, (rb drog.)

- budowę zbiorników chłonno-odparowujących, (rb drog.)

- przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, (przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją)

- przebudowę sieci wodociągowej, (przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją)

- budowę oświetlenia ulicznego, (rb drog.)

Realizacja projektu wynikała z potrzeby zwiększenia dostępności transportowej województwa łódzkiego w ruchu drogowym. Celem realizacji przedmiotowej inwestycji była: poprawa warunków technicznych, przepustowości i bezpieczeństwa ruchu kołowego (tranzytowego i lokalnego) i pieszego, dostosowanie nośności drogi do wymagań obowiązujących przepisów oraz poprawa warunków ekologicznych. 

Realizacja inwestycji służy zarówno mieszkańcom, którzy w celach zawodowych lub rekreacyjnych korzystają z niej, jak i osobom, przybywającym spoza regionu w celach turystycznych bądź biznesowych. Użytkownikami drogi są także przewoźnicy, kierowcy zawodowi, przedsiębiorcy, turyści przejeżdżający DW 726.

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi

     

     

     

     

     

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze