Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa – Uniejów”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa: III. Transport.

Działanie: III.2 Drogi.

Poddziałanie: III.2.1. Drogi wojewódzkie.

Wartość projektu: 26 100 740,27 PLN.

Dofinansowanie: 23 841 061,56 PLN.

Projekt dotyczył rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku od km 21+801 do km 30+293,81. Podstawowym celem inwestycji jest usprawnienie ruchu pojazdów na drodze, a także na skrzyżowaniach z drogami gminnymi i powiatowymi oraz poprawa komfortu przemieszczania się pieszych.  

Zakres projektu obejmował:

- rozbudowę jezdni wraz z poboczami, skrzyżowań drogi wojewódzkiej z drogami publicznymi oraz przebudowę dróg innych kategorii na odcinku wlotów na skrzyżowania,

- rozbiórkę i budowę: przepustów (2 szt.), zatok autobusowych, zjazdów, 

- budowę: przepustów tymczasowych wraz z dojazdami pełniącymi funkcję drogi wojewódzkiej nr 473 na czas rozbiórki i budowy przepustów stałych, rowów przydrożnych otwartych i krytych wraz z wylotami i urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe, oświetlenia oraz chodników,

- przebudowę sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, melioracyjnej). 

Ponadto projekt obejmpwał:

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

- odtworzenie i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- ustawienie barier ochronnych.

Zakres przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją obejmował: rozebranie wiat przystankowych, przeniesienie kapliczki przydrożnej i krzyży przydrożnych, przebudowę sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, teletechnicznej.

Rozbudowana droga przeciwdziała marginalizacji grup społecznych. Realizacja inwestycji służy zarówno mieszkańcom, którzy w celach zawodowych lub rekreacyjnych korzystają z drogi, jak i osobom, przybywającym spoza regionu w celach turystycznych bądź biznesowych. Użytkownikami drogi są także przewoźnicy, kierowcy zawodowi, przedsiębiorcy, turyści przejeżdżający DW 473.

Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi

   

   

   

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze