Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt  pn. " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 w miejscowości Zaosie " w ramach zadań: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budowa obwodnicy m. Koluszki" i "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budowa obwodnicy m. Koluszki na odcinku przejścia przez Zaosie".

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu: 9 623 271,24 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 792 854,49 zł

Okres realizacji projektu: 2009-2015

Zakres prac obejmował:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,

- rozbudowę skrzyżowania,

- rozbiórkę i budowę zjazdów,

- budowę zatok autobusowych,

- budowę chodników,

- budowę ciągu pieszo - rowerowego,

- budowę przejścia dla pieszych ,

- przebudowę rowów,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego wraz z systemem rozsączającym,

- budowę przepustu,

- rozbiórkę przepustów,

- przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej,

- przebudowę oświetlenia ulicznego,

- wycinkę i nasadzenie drzew,

- przebudowę przejazdu kolejowego wraz z przebudowa sieci, elektoenergetycznej, SRK oraz budowę kanalizacji deszczowej.

 

Cel projektu:

Cel główny:

Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu łódzkiego, poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 relacji Brzeziny - Ujazd, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Cele pośrednie projektu:

Cel I: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego

Cel II: Poprawa parametrów technicznych drogi wojewódzkiej Nr 715 oraz skrócenie czasu przejazdu drogą.

Cel III:. Poprawa dostępności terenów atrakcyjnych inwestycyjnie.

Cel IV:. Ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na stan i jakość środowiska naturalnego.

Droga wojewódzka nr 715 Brzeziny - Ujazd jest ważnym ciągiem komunikacyjnym. Jest ona jedną z głównych dróg obsługujących przyległe tereny. Ma znaczenie regionalne, uzupełnia siec dróg centralnej części województwa łódzkiego rozprowadzając i doprowadzając ruch z części północnej województwa na południe. Droga nr 715 jest trasą łączącą DK 72 (w Brzezinach) z DW 713 w Ujeździe (a poprzez DW 713 z DK 8). Odcinek drogi objęty projektem przebiega w większej części przez obszar zabudowany miejscowości Zaosie. Droga na tym terenie łączy w sobie funkcje prowadzenia ruchu tranzytowego (charakterystyczna dla dróg wojewódzkich) z obsługą ruchu o charakterze lokalnym. Ruch tranzytowy prowadzony jest pomiędzy Ujazdem (pośrednio Tomaszowem), a Brzezinami ( i dalej przez DW 708 do węzła autostradowego Stryków). Tranzytowy ruch nakłada się na realizowanym odcinku na ruch lokalny, w tym pieszy i rowerowy typowy dla terenów wiejskich.

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze