Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt  pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 713 - ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim z drogą powiatową nr 4339E - ul. Szeroką i Grota Roweckiego" w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki".

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu: 3 135 020,13

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 061 494,68

Okres realizacji projektu: 2012-2015

Zakres prac obejmował:

- rozbudowę skrzyżowania,

- przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników,

- budowę muru oporowego,

- budowę zatoki autobusowej,

- budowę sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowę sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji i sieci teletechnicznej,

- przebudowę i rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego.

Cel projektu:

Głównym celem Projektu pod nazwa: "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 713 - ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim z droga powiatowa nr 4339E - ul. Szeroka i Grota Roweckiego" w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki" była poprawa dostępności komunikacyjnej regionu łódzkiego, poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 713 relacji Opoczno - Łódź, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Celami pośrednimi, które zostały osiągnięte dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji są:

1.    Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego,

2.    Poprawa parametrów technicznych drogi wojewódzkiej Nr 713 oraz zwiększenie przepustowości skrzyżowania,

3.    Poprawa dostępności do terenów atrakcyjnych inwestycyjnie,

4.    Ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na stan i jakość środowiska naturalnego.

Stan zagospodarowania drogi wojewódzkiej Nr 713 w rejonie przedmiotowego skrzyżowania nie odpowiadał jej randze w systemie sieci transportowej województwa łódzkiego. Droga ta na odcinku przebiegającym przez miasto Tomaszów Mazowiecki stanowi ciąg komunikacyjny służący obsłudze zarówno ruchu tranzytowego na trasie Łódź - Januszewice k/Opoczna, jak również lokalnego odbywającego się pomiędzy północno -wschodnią częścią Tomaszowa Mazowieckiego, a strefą centralną miasta. Dodatkowym czynnikiem potęgującym ruch drogowy jest fakt, że poprzez drogę wojewódzką Nr 713 odbywa się ruch prowadzony z Tomaszowa Mazowieckiego w stronę drogi S 8 w kierunku Warszawy. Na intensywny ruch drogowy nakłada się również wzmożony ruch pieszy, m. in. związany ze zlokalizowanymi w pobliżu skrzyżowania przystankami autobusowymi i punktami usługowymi. Parametry przedmiotowego skrzyżowania nie były dostosowane do skali prowadzonego ruchu drogowego, co wpływało na znaczne utrudnienie sprawnego ruchu na skrzyżowaniu, a zarazem nie zapewniało odpowiednich warunków bezpieczeństwa użytkownikom drogi. Za realizacją tej inwestycji przemawiał także fakt, że planowana rozbudowa drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej dodatkowo spowodowała wzrost natężenia ruchu na omawianym skrzyżowaniu.

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze