Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt  pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Brójce - Kurowice" w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów – Kurowice”.

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu: 8 238 741,32 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 895 341, 50 zł

Okres realizacji projektu: 2007-2015

Zakres prac obejmował:

- rozbiórkę istniejącej i budowę nowej konstrukcji nawierzchni wraz z niezbędnymi korektami trasy i niwelety,

- rozbudowę skrzyżowań drogi 714 z drogami poprzecznymi (gminnymi, wojewódzka),

- budowę zatok autobusowych,

- budowę chodników i ciągów pieszo - rowerowych,

- budowę i przebudowę zjazdów,

- odtworzenie i regulacje rowów przydrożnych,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę oświetlenia,

- przebudowę sieci: teletechnicznej, wodociągowej, energetycznej i oświetleniowej, kolidujących z inwestycją.

 

Cel projektu:

Cel główny:

Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu łódzkiego, poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 714 relacji Rzgów - Kurowice, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Cele pośrednie projektu:

Cel I: Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Cel II: Poprawa parametrów technicznych drogi wojewódzkiej Nr 714.

Cel III:. Poprawa dostępności do terenów atrakcyjnych inwestycyjnie.

Cel IV: Ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na stan i jakość środowiska naturalnego.

 

Przedmiotowy odcinek objęty rozbudową o długości 2,6175 km, zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Brójce.

Droga rozpoczyna się w Rzgowie, gdzie odchodzi od DK 1, S8, 71. Następnie kieruje się w stronę wschodnią i po 16 km dociera do miejscowości Kurowice, gdzie łączy się z drogą wojewódzką nr 713. Jest ciągiem komunikacyjnym w środkowo części województwa łódzkiego rozprowadzającym i doprowadzającym ruch z części centralnej woj. na wschód i zachód.

DW 714 w swym przebiegi krzyżuje się:

- w Rzgowie z DK 1 i S8 i DK71,

- węzłem Romanów z A1,

- w Kurowicach z DW 713.

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku objętym projektem była w złym stanie technicznym. Jej wygląd był niejednolity i niejednorodny. Krawędzie jezdni wykazywały liczne ubytki, deformacje i obłupania. Na przedmiotowym odcinku drogi często występowały zakłócenia w płynności ruchu spowodowane złą geometria łuków poziomych na skrzyżowaniach i brakiem chodników. Znaczący wpływ na klimat akustyczny miał stan techniczny nawierzchni. Brak płynności ruchu powodował również nadmierna emisje zanieczyszczeń związanych z emisją spalin.

   

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze