Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt  pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów na odcinku Dęborzeczka - Inowłódz".

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu: 12 081 985,83 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 10 265 725,51 

Okres realizacji projektu: 2014-2015

Zakres prac obejmował:

- rozbudowę  jezdni drogi wojewódzkiej

- rozbudowę  skrzyżowania

- budowę chodników

- budowę przepustów,

- budowę dróg dojazdowych do nieruchomości,

- budowę rowów przydrożnych,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę zbiorników chłonno- odparowujących,

- przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej,

- rozbiórkę budynku gospodarczego oraz fundamentu budynku gospodarczego,

Cel projektu:

Głównym celem projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej regionu łódzkiego, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Celami pośrednie:

Cel I: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego

Cel II: Poprawa parametrów technicznych drogi wojewódzkiej Nr 726 oraz skrócenie czasu przejazdu droga.

Cel III:. Poprawa dostępności do terenów atrakcyjnych inwestycyjnie.

Cel IV:. Ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na stan i jakość środowiska naturalnego.

 

Przedmiotowy projekt jest kolejnym etapem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 726 i przyczynia się do ulepszenia i rozbudowy regionalnego układu komunikacyjnego w województwie łódzkim, którego jakość dostosowano

 do potrzeb jego użytkowników. Przebudowa drogi pobudzi rozwój społeczny i gospodarczy obszaru, na którym jest zlokalizowana. Unowocześniona infrastruktura drogowa pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój

inwestycji wokół drogi wojewódzkiej nr 726 i wpłynie na poprawę walorów estetyczno - przestrzennych tego obszaru. W szczególności poprawie uległ dostęp do nowych terenów inwestycyjnych o pow. ok 20 ha

będących w zasobach gminy Opoczno. Przebudowana droga znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej CMK ze stacja Opoczno Południe i Idzikowice oraz linii kolejowej nr 22 z najbliższą stacja w Dębie

Opoczyńskiej.

   

   

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze