Projekty unijne

powrót do listy atykułów

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt  pn. „„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku od km 47+760 do km 49+670 wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu w m. Bogumiłowice oraz infrastrukturą” w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice – Strzelce Wielkie”.

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu: 7 151 190, 95  

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 063 885, 76  zł

Okres realizacji projektu: 2010-2014

Zakres prac obejmował:

- rozbiórkę istniejącej i budowę nowej konstrukcji drogi wojewódzkiej nr 483,

- rozbiórkę mostu nad rzeką Krętką,

- budowę przepustu na rzece Krętce,

- budowę tymczasowego objazdu wraz z tymczasowym przepustem, pełniącego funkcję drogi wojewódzkiej nr 483 na czas budowy stałego przepustu na rzece Krętce,

- przebudowę skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 483 z drogami powiatowymi i gminnymi,

- rozbiórkę i budowę chodników,

- budowę ścieżki rowerowej o szerokości 3,0 m,

- rozbiórkę przepustu,

- budowę przepustów (3 szt.),

- rozbiórkę i budowę zjazdów,

- budowę zatok autobusowych (4 szt.),

- przebudowę i budowę systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej: rozbiórkę, budowę i przebudowę rowów przydrożnych, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotami wód opadowych i roztopowych,

- budowę oświetlenia ulicznego,

- przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, kolidujących z inwestycją: sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej,

- wycinkę drzew i krzewów oraz rekompensacyjne nasadzenie zieleni.

Cel projektu:

Głównym celem projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej regionu łódzkiego, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Celami pośrednie to:

- poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego,

- poprawa parametrów technicznych obiektów inżynieryjnych w drodze oraz skrócenie czasu przejazdu,

- poprawa dostępności do terenów atrakcyjnych inwestycyjnie,

- ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na stan i jakość środowiska naturalnego.

Przedmiotowy projekt realizował cele Regionalnego Programu Operacyjnego przyczyniając się do poprawy stanu oraz powiązania regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych numer:  8, 12, 14 oraz 42 oraz drogą wojewódzką nr 491 w Częstochowie.

Poprzedni stan zagospodarowania drogi wojewódzkiej Nr 483, na przedmiotowym odcinku, nie odpowiadał jej randze w systemie sieci transportowej województwa łódzkiego (zbyt wąska jezdnia, dodatkowe zwężenie jezdni w rejonie mostu, zniszczone pobocza, brak chodników).

Droga ta stanowi ciąg komunikacyjny łączący centralną część województwa łódzkiego z częścią południowa oraz województwem śląskim. Odbywa się na niej zarówno ruch tranzytowy, w tym ruch samochodów ciężarowych (np: związany z bliskością odkrywkowej kopalni węgla brunatnego) autobusów, jak i lokalny ruch pojazdów osobowych, maszyn rolniczych, rowerzystów i pieszych. Dodatkowo za koniecznością realizacji przedmiotowej inwestycji przemawiał zły stan techniczny starego mostu, na którym ze względów bezpieczeństwa ograniczono nośność do 15 t.

      

     

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze