Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt  pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku od km 53 + 150 do km 53 + 650 wraz z infrastrukturą" w ramach zadań "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask" i "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask - rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Zygry".

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu:  3 670 382,73  zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 096 892 78 zł

Okres realizacji projektu: 2011 - 2015

Zakres prac obejmuje:

- rozbudowę jezdni drogi wojewódzkiej Nr 473 wraz z poboczami, poprzez rozbiórkę istniejącej konstrukcji i budowę nowej, z jednoczesną korektą geometrii poziomej i pionowej wraz z poboczami,

- rozbiórkę mostu nad rzeka Pisią,

- budowę przepustu na rzece Pisi wraz z umocnieniem koryta rzeki w rejonie przepustu,

- budowę tymczasowego objazdu wraz z tymczasowym przepustem na rzece Pisi, pełniącego funkcję drogi wojewódzkiej Nr 473 na czas budowy stałego przepustu,

- rozbudowę skrzyżowań drogi wojewódzkiej z drogami publicznymi,

- rozbiórkę i budowę chodników,

- rozbiórkę i budowę zjazdów,

- rozbiórkę, przebudowę i budowę rowów przydrożnych,

- budowę systemu kanalizacji deszczowej,

- budowę oświetlenia drogowego,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- przebudowę sieci energetycznej,

- przebudowę sieci wodociągowej.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej regionu łódzkiego, poprzez rozbudowę drogi przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju

gospodarczego i społecznego.

Cele pośrednie projektu, to:

- poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego,

- poprawa parametrów technicznych obiektów inżynieryjnych w drodze wojewódzkiej oraz skrócenie czasu przejazdu drogą,

- poprawa dostępności do terenów atrakcyjnych inwestycyjnie,

- ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na stan i jakość środowiska naturalnego.

Droga wojewódzka nr  473 jest trasą łączącą drogi krajowe nr 12, 14 oraz wojewódzkie nr 481 i 483 w Łasku z autostradą A2, drogą krajową nr 92 oraz drogą wojewódzką nr 270 w Kole (województwo wielkopolskie).  Jest ciągiem komunikacyjnym łączącym południową część regionu łódzkiego z częścią północną oraz województwem wielkopolskim. Droga w swym przebiegu krzyżuje się ponadto z autostradą A2 oraz drogami nr  72, 263, 469, 478, 703, 479, 710, wypełniając w ten sposób funkcje zarówno transportu tranzytowego jak też transportu lokalnego w miejscowościach ,przez które przebiega. Z uwagi na powyższe, droga prowadzi silny ruch samochodów ciężarowych i osobowych, a także ruch pojazdów rolniczych, rowerzystów i pieszych. Trasa ta, to jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych w regonie łódzkim. Łącząc się z autostrada A2 rozprowadza z niej ruch, zwłaszcza tranzyt, w kierunku Śląska.

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się w Korytarzu Bałtyk - Adriatyk, w bliskim sąsiedztwie Korytarza Warszawa - Berlin - Midlands, w pobliżu linii kolejowej preferowanej do transportu pasażerskiego ze stacjami, a także przecina linię kolejową preferowaną do transportu towarowego ze stacjami - E65. Znajduje się również w bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej S8.

Przewiduje się, że tereny gmin położone w sąsiedztwie punktów węzłowych TEN-T lub o najlepszej dostępności do tych punktów, zyskają silniejszy impuls rozwojowy dla gospodarki województwa. Celem zdyskontowania położenia obszarów w strefie bezpośredniego oddziaływania Transeuropejskiej Sieci Transportowej, niezbędne będzie ich wyposażenie w elementy lokalnej infrastruktury tj. m. in. drogi dojazdowe, sieci elektroenergetyczne, gazownicze, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, które zapewnią wysoki standard proponowanych usług i będą stanowiły atrakcyjną ofertę inwestycyjną.

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze