Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt  pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 od km 60+413,00 do km 60+483,50, polegającej na budowie przejścia dla pieszych pod linią kolejową wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 granica województwa – Wieruszów – granica województwa.

 

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu:  2 599 727,41 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 025 087,54 zł

Okres realizacji projektu: 2010-2013

 

Zakres prac obejmował:

- budowę przejścia dla pieszych (tunelu długości 30,28 m) przez nasyp kolejowy obejmującą w szczególności:

*demontaż części torowiska,

*wykonanie odbudowy wykopu ścian szczelnych,

*prace ziemne - wykop z montażem rozpór pomiędzy ścianami szczelnymi,

*montaż tymczasowej konstrukcji pod torowisko,

*montaż torowiska na konstrukcji tymczasowej,

*wykonanie fundamentu pod konstrukcją przejścia na wymienionej warstwie gruntu,

*montaż kontrukcji powłokowej na fundamencie wraz z wykonaniem gzymsów żelbetowych,

*wykonanie zasypu konstrukcyjnego wraz z ułożeniem w nim warstwy odcinającej,

*demontaż torowiska wraz z konstrukcją tymczasową,

*upalenie ścian szczelnych do odpowiedniego poziomu,

*odbudowa warstw kolejowych,

*montaż torowiska w docelowej formie,

- budowę chodników na dojściu do docelowego przejścia,

- rozbiórkę i budowę zjazdu,

- przebudowę i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

- budowę instalacji oświetlenia w tunelu i na dojściu,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- przebudowę sieci energetycznej,

- przebudowę sieci gazowej,

- przebudowę sieci teletechnicznej.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego, poprzez rozbudowę przedmiotowej drogi wojewódzkiej, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Przedmiotowy projekt miał doprowadzić do stworzenia prawidłowego, regionalnego oraz lokalnego ukłądu komunikacyjnego, powiązanego z siecią istniejących odcinków dróg gminnych, powiatowych oraz powiązania z drogami wojewódzkimi (Nr 447 i 449) i krajowymi (Nr 8 i 12).

Celami szczegółowymi były:

- porawa jakości infrastruktury,

- poprawa bezpieczeństwa w zakresie wymijania pieszych i rowerzystów,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezieczeństwa pieszych,

- zwiększenie mobilności mieszkańców,

- poprawa estetyki krajobrazu,

- poprawa wizerunku regionu.

 

   

   

   

 

 

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze