Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt  pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku przejście przez Kwiatkowice tj. od km 22+450 do km 23+224 wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk - Błaszki.

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu: 6 322 870,34 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 329 216,51 zł

Okres realizacji projektu: 2013 - 2014

 

Zakres prac obejmował:

- korektę łuków poziomych i pionowych, poszerzenie jezdni i poboczy,

- poprawę geometrii skrzyzowań z drogami bocznymi w zakresie pozwalającym na uzyskanie płynnosci ruchu na skrzyżowaniach i warunków widocznosci,

- rozbiórkę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej, dostosowanej do obciążenia 115kN/os,

- budowę i przebudowę chodników,

- przejscia dla pieszych z wyspą azylu,

- budowę zatok autobusowych w nowej lokalizacji,

- budowę, przebudowę lub korektę wjazdów indywidualnych, publicznych i zjazdów do pól,

- poprawę systemu odwodnienia - budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe, budowę obniżonych ścieków przykrawężnikowych i budowę lub przebudowę rowów otwartych,

- rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710 na rzece Pisia,

- budowę tymczasowego objazdu wraz z tymczasowym przepustem na czas budowy stałego mostu na rzece Pisi,

- wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowania poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego),

- wycinkę zieleni,

- zabezpieczenie lub przebudowę kolidujacych z przedmiotową inwestycją nastepujacych sieci uzbrojenia: sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sieć teletechniczna kablowa i napowietrzna, sieć energetyczna kablowa i napowietrzna oraz oświetlenie uliczne.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu było usprawnienie systemu transportowego województwa łódzkiego oraz podniesienie poziomu dostępności komunikacyjnej do centralnego ośrodka miejskiego województwa łódzkiego. Ponadto celami, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji sa:

- usprawnienie systemu transportowego regionalnego i lokalnego (powiązanie drogi wojewódzkiej nr 710 z siecią dróg krajowych nr 12, 83, 71 oraz siecią dróg wojewódzkich nr 449, 479, 473),

- dostosowanie przedmiotowej drogi do standardów unijnych,

- zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego wszystkich elementów przekroju drogowego,

- zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego zatok autobusowych, gwarantujacych bezpieczeństwo oraz wygodę dla osób oczekujacych na przyjazd autobusu,

- zapewnienie infrastruktury drogowej, która wpływa pozytywnie na rozwój działalnosci gospodarczej prowadzonej przez podmioty zlokalizowane na rynku lokalnym,

- podniesienie komfortu podrózowania oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi (zmotoryzowanych, pieszych i rowerzystów),

- poprawa warunków środowiskowych w otoczeniu drogi,

- zapewnienie lepszych warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu łaskiego i sąsiadujacych z nim terenów zachodniej cześci województwa łódzkiego,

- poprawa warunków dojazdu (m. in. skrócenie czasu podrózy) ludności do usług świadczonych w ośrodku wojewódzkim (Łodzi),

- podniesienie wizerunku województwa oraz powiatu dla inwestorów z uwagi na wysoką jakość infrastruktury transportowej,

- pełniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego województwa.

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze