Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt  pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707- ul. Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej na odcinku od km 22 +730 do km 23 + 560 w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich.

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu: 3 537 685,10

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 007 032, 33 

Okres realizacji projektu: 2013

Zakres prac obejmuje:

- rozbudowe drogi wojewódzkiej nr 707 na odcinku od km 22+730 do km 23 + 560 - 0,83 km,

- szerokość jezdni - 2x3,50m

- rozbudowę skrzyżowania - 1 szt.,

- budowę chodników,

- rozbiórkę i budowę zjazdów wraz z przepustami,

- budowę i przebudowę drogowych rowów krytych i otwartych wraz z wpustami deszczowymi i przykanalikami, wylotami, skrzynkami rozsączajacymi, urządzeniami oczyszczajacymi

wody opadowe i roztopowe,

- rozbiórkę przepustów i budowę przepustu pod koroną drogi,

- przebudowę sieci elektroenergetycznych,

- przebudowę sieci telekomunikacyjnej,

- budowę oswietlenia.

 

Cel projketu:

Głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, celem pośrednim projektu jest poprawa stanu i powiązania drogi z siecią dróg krajowych nr 70,72 oraz S8.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest częsciowo na na terenie gminy wiejskiej Rawa Mazowiecka , a częściowo w mieście Rawa Mazowiecka ul. Skierniewicka, w terenie zabudowanym, gdzie występujezabudowa gospodarcza i mieszkaniowa (domy jednorodzinne).

Cele szczgółowe to:

- poprawa jakości infrastruktury,

- zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury,

- poprawa bezpieczeństwa w zakresie wymijania pieszych i rowerzystów,

- niższa eksploatacja pojazdów samochodowych,

- skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie komfortu podróży,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,

- niższa emisja toksycznych składników spalin,

- niższa emisja hałasu i wibracji,

- poprawa warunków działalności istniejacych podmiotów gospodarczych,

- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej,

- zwiększenie mobilności mieszkańców (m.in. chodniki),

- poprawa estetyki krajobrazu,

- poprawa wizerunku regionu,

- obniżenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,

- wykorzystanie potencjału inwestycyjnego,

- wykorzystanie możliwosci turystyczno - rekreacyjnych,

- zwiększenie aktywności podmiotów gospodarczych.

- zwiększenie aktywności podmiotów gospodarczych.

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze