Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt  pn.:  Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku od km 22 + 650 do km 23 + 600 w miejscowosci Janków w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budowa obwodnicy m. Piatek"

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu: 7 391 895,73 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 971 707,05 zł

Okres realizacji projektu: 2013

 

Zakres prac obejmował:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku od km 22 + 650 do km 23 + 600,

- rozbiórkę istniejącego mostu przez rzekę Zian,

- budowę mostu przez rzekę Zian,

- rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową,

- budowę chodników,

- budowę zatok autobusowych,

- budowę i przebudowę zjazdów,

- rozbiórkę przepustów (3 szt.) i budowę przepustu pod drogą wojewódzką (1 szt.),

- odtworzenie rowów otwartych,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- przebudowę sieci wodociagowej,

- budowę oświetlenia drogowego,

- przebudowę istniejacej sieci NN,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- przeniesienie obiektu kultu religijnego - 1 szt.,

Projektowany obiekt mostowy ma na celu przeprowadzanie drogi wojewódzkiej przez rzeke Zian w miejscowosci Janków. Projektowany obiekt jest jednoprzęsłowym mostem żelbetonowym. Długość całkowita konstrukcji wynosi 28,30m, a całkowita szerokość 13,40m.

 

Cel projketu:

Głównym celem projektu była poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem pośrednim projektu jest poprawa stanu i powiązania drogi z siecią dróg krajowych nr 1, 14 i 72 oraz autostradą A1 i A2, a w szczególności:

- poprawa jakości infrastruktury,

- zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury,

- poprawa bezpieczenstwa w zakresie wymijania pieszych i rowerzystów,

- niższa eksploatacja pojazdów samochodowych,

- skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie komfortu podróży,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu i pieszych,

- niższa emisja toksycznych składników spalin,

- niższa emisja hałasu i wibracji,

- poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,

- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej,

- zwiększenie mobilności mieszkańców (m.in. zatoki autobusowe oraz chodniki),

- poprawa estetyki krajobrazu,

- poprawe wizerunku regionu,

- obniżenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,

- wykorzystanie potencjału inwestycyjnego,

- wykorzystanie możliwosci turystyczno - rekreacyjnych,

- zwiększenie aktywności podmiotów gospodarczych.

 

     

     

     

     

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze