Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt  pn.:  Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 tj. ul. Łąkoszyńskiej w Kutnie na odcinku od km 0+090,56 do km 1+190,55 wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Łakoszynska w Kutnie, budowa wschodniej obwodnicy miasta Piątek, przebudowa mostów na odcinku Konary - Piątek, rozbudowa drogi na odcinku Gieczno - Zgierz.

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu: 4 092 119,14 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 442 872,24 zł

Okres realizacji projektu: 2013

 

Zakres prac obejmował:

- rozbudowę jezdni drogi wojewódzkiej Nr 702, w tym rozbiórkę i budowę konstrukcji drogi 1,09 km,

- rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi - 1 szt.,

- budowę zjazdów,

- budowę zatok autobusowych 4 szt.,

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotem kanalizacji do rowu R-C,

- budowę chodników,

- wymianę istniejącej stacji transformatorowej,

- przebudowę sieci elektroenergetycznej,

- montaż osłon na przewodach sieci teletechnicznej,

- montaż osłon na przewodach sieci gazowej.

 

Parametry techniczne drogi:

- kategoria techniczna - G,

- kategoria ruchu - KR4,

- obciążenie nawierzchni - 100 kN/os,

- szerokość drogi - 7,0 m,

- szerokość chodnika - 2,0 m.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych wzdłuż przebudowywanej drogi wojewódzkiej zaprojektowano przebudowę lub budowę nowych chodników. Chodniki o całkowitej szerokosci 2,0m wykonane są z kostki brukowej.

 

Cel projektu:

Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu łódzkiego, poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 702 relacji Kutno -Piatek - Zgierz, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. W szczególności:

- poprawa bezpieczenstwa uzytkowników korzystajacych z przedmiotowej drogi,

- poprawa parametrów technicznych drogi wojewódzkiej Nr 702 oraz skrócenie czasu przejazdu drogą,

- poprawa dostępności do terenów atrakcyjnych inwestycyjnie,

- ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na stan i jakość srodowiska naturalnego.

 

     

     

     

     

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze