Projekty unijne

powrót do listy atykułów

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt  pn.:  Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowosci Słupia na odcinku od km 68+936,00 do km 69+042,00 wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowosci Słupia na odcinku od km 68+430,37 do km 68+482,00 wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jezów - Skierniewice - granica województwa.

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu: 1 810 126, 93 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 538 607, 89 zł

Okres realizacji projektu: 2013

 

Zakres prac obejmował:

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowosci Słupia na odcinkach od km 68+936,00 do km 69+042,00 oraz od km 68+430,37 do km 68+482,00. w ramach inwestycji zrealizowano roboty na 2 obiektach mostowych.

 

1. Na odcinku od km 68+936,00 do km 69+042,00 roboty polegały na:

- rozbiórce istniejacego mostu wraz z dojazdami,

- budowie w jego miejsce przepustu wraz z dojazdami,

- umocnieniu koryta rowu,

- montażu rur osłonowych na przewodach sieci telekomunikacyjnej.

Nowy przepust zaprojektowano jako konstrukcję żelbetową ze skrzynkowych elementów prefabrykowanych o wymiarach w świetle 3,0x2,0m.

Parametry techniczne nowego obiektu inżynierskiego:

- szerokość całkowita obiektu -13,28 m,

- szerokość uzytkowa obiektu - 12,00 m,

- szerokość jezdni na obiekcie - 8,00 m,

- szerokosć chodników na obiekcie - 2 x 2,0 m.

Roboty drogowe (nawierzchniowe) w obrebie obiektu prowadzone były na długości 73,0m. Na długości opracowania wykonano pełną konstrukcja nawierzchni.

 

2. Na odcinku km 68+461,00 roboty polegały na:

- rozbiórce istniejącego mostu wraz z dojazdami,

- budowie w jego miejsce przepustu wraz z dojazdami,

- umocnieniu koryta rowu,

- rozbiórce kładki dla pieszych od strony DW i przełożenie ruchu pieszych na nowy obiekt.

Nowy przepust zaprojektowano jako konstrukcję żelbetową ze skrzynkowych elementów prefabrykowanych o wymiarach w świetle 3,0x2,0m. 

Parametry techniczne nowego obiektu inżynierskiego:

-szerokość całkowita obiektu - 3,28 m,

-szerokość uzytkowa obiektu - 12,00 m,

-szerokość jezdni na obiekcie - 8,00 m,

-szerokość chodników na obiekcie - 2 x 2,0 m.

Roboty drogowe (nawierzchniowe) w obrębie obiektu prowadzone na długości 30,20m. Na długosci 20,2m wykonano pełną konstrukcja nawierzchni, a na długości 10m wymianę warstwy ścieralnej.

 

Cel projektu:

Poprawa dostepnosci komunikacyjnej regionu łódzkiego, poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 705 relacji Jezów -Skierniewice - granica województwa, przy uwzglednieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. W tym:

- poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego i kołowego,

- poprawa parametrów technicznych mostów w drodze wojewódzkiej Nr 705 oraz skrócenie czasu przejazdu drogą,

- poprawa dostepności do terenów atrakcyjnych inwestycyjnie,

- ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na stan i jakośc środowiska naturalnego,

Realizacja przedmiotowej inwestycji wynikała z konieczności poprawy stanu infrastruktury dróg wojewódzkich. Niniejszy projekt jest jednym z kroków zwiększajacych dostepność komunikacyjną regionu. Inwestycja jest zgodna z potrzebami gospodarczymi i społecznymi mieszkańców regionu i użytkowników przedmiotowej drogi. Droga wojewódzka nr 705 Sochaczew -Skierniewice - Jeżów jest ważnym ciągiem komunikacyjnym. Jest  jedną z głównych dróg, o znaczeniu regionalnym, obsługujacych przyległe tereny, uzupełnia sieć dróg na pograniczu województw mazowieckiego oraz łódzkiego.

     

     

     

     

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze