Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt  pn.: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 w miejscowości Rychłocice na odcinku od km 33+850 do km 35+200 z rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Warte w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny".

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu: 15 453 280 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 601 204  zł

Okres realizacji projektu: 2012-2014

 

Zakres prac obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 481 na odcinku od km 33+850 do km 35+200 - 1,35 km,,

- rozbiórkę istniejącego mostu przez rzekę Wartę - 1-szt.,

- budowę mostu przez rzekę Wartę - 1 szt.,

- budowę tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami pełniącego funkcje drogi wojewódzkiej nr 481 na czas budowy stałego mostu - 1 szt.,

- rozbudowę i przebudowę skrzyżowań - 4 szt.,

- budowę i rozbudowę chodników,

- budowę zatok autobusowych wraz z peronami- 2 szt.,

- budowę i przebudowę zjazdów,

- rozbudowę systemu odwodnienia: budowę rowów krytych wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe, przebudowę rowów otwartych, budowę i przebudowę przepustów pod zjazdami,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- rozbiórkę i budowę przepustów pod korona drogi - 2 szt.,

- przebudowę sieci teletechnicznej oraz montaż rur osłonowych na przewodach sieci teletechnicznej,

- przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz montaż rur osłonowych na przewodach sieci elektroenergetycznej,

- budowę oświetlenia,

- budowę muru oporowego.

 

Parametry docelowe nowego mostu:

- klasa obciążenia „A" - 50 ton,

- trójprzęsłowy żelbetowy, sprężony,

- 94, 5 m długości,

- 13,7 m szerokości.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym celem pośrednim projektu jest poprawa stanu i powiązania drogi z siecią dróg krajowych. Trasa ta łączy drogi krajowe nr 12 i nr 14 w Łasku z droga krajowa nr 8 w Widoradzu Górnym pod Wieluniem. Droga wojewódzka nr 481 stanowi główny ciąg łączący miejscowość Wieluń z miejscowością Łask i dalej z Łodzią.

Projekt przyczyni się do poprawy infrastruktury i bezpieczeństwa dla ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów. Rozbudowa ma na celu doprowadzenie przedmiotowego odcinka drogi do parametrów technicznych odpowiadających drodze klasy G. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy warunków ruchu kierowców podróżujących przedmiotową droga oraz poprawę komfortu przemieszczania się pieszych oraz rowerzystów, poprzez przebudowę istniejącego obiektu mostowego nad rzeka Warta, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników, oraz budowę odwodnienia drogi.

„Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego".

   

   

   

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze