Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt  pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 ul. Pabianicka w Bełchatowie w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów wraz z budowa obwodnicy m. Dłutów".

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu: 9 424 260,28 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 815 286,80 zł

Okres realizacji projektu:  2012-2013

 

Zakres prac obejmował:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 485 na odcinku od km 32+750 do km 34+570, na odcinku około 1,82 km,

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni,

- przebudowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań - 2 szt.,

- budowę zatok autobusowych - 4 szt.,

- budowę i przebudowę chodników oraz ścieżek rowerowych,

- przebudowę przepustu - 1 szt.,

- przebudowę mostu na rowie R-a - 1 szt.,

- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

- budowę odwodnienia drogi,

- przebudowę oświetlenia drogi,

- usuniecie kolizji z istniejąca infrastruktura techniczna w pasie drogowym.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu była poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, celem pośrednim projektu jest poprawa stanu i powiazania drogi z siecią dróg krajowych nr 1 i 8 oraz zapewnienie obsługi komunikacji zbiorowej i bezpieczeństwa dla ruchu pieszego i rowerowego.

Celami szczegółowymi projektu, rozumianymi jako korzyści osiągane bezpośrednio po realizacji projektu były:

- poprawa jakości infrastruktury,

- zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury,

- poprawa bezpieczeństwa w zakresie wymijania pieszych i rowerzystów,

- niższa eksploatacja pojazdów samochodowych,

- skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie komfortu podróży,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,

- niższa emisja toksycznych składników spalin,

- niższa emisja hałasu i wibracji,

- poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,

- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej,

- zwiększenie mobilności mieszkańców (m.in. zatoki autobusowe oraz chodniki),

- poprawa estetyki krajobrazu,

- poprawa wizerunku regionu,

- niższa emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,

- wykorzystanie potencjału inwestycyjnego,

- wykorzystanie możliwości turystyczno-rekreacyjnych,

- zwiększenie aktywności podmiotów gospodarczych.

 

„Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego".

   

   

   

   

   

   

   

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze