Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt  pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku Ważne Młyny - granica województwa".

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu: 12 797 777,41  zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 10 852 408,49 zł

Okres realizacji projektu: 2009-2013

 

Zakres prac obejmował:

- przebudowę jezdni w tym rozbiórkę i budowę nowej nawierzchni,

- rozbudowę istniejących skrzyżowań

- budowę chodników

- budowę zatok autobusowych

- budowę zjazdów

- budowę przepustów

- przebudowę mostu nad rzeka Kocinka

- przebudowę przejazdu kolejowego

- budowę kanalizacji deszczowej

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, organizacja ruchu pozioma i pionowa

 

Parametry docelowe drogi:

- długość przebudowanego odcinka dróg wojewódzkich Nr 492 i 483 -  3,7 km

- ilość zjazdów indywidualnych: 67,

- ilość skrzyżowań: 3 + przecięcie z linią kolejową,

- szerokość pasa ruchu: 3,50 m,

- szerokość chodnika: 2,10 m.

Parametry techniczne drogi dostosowano do wymagań drogi klasy G.

 

Cele projektu:

- poprawa bezpieczeństwa drogowego na odcinku objętym projektem,

- rozwój infrastruktury gospodarczej poprzez poprawę jakości szlaków komunikacyjnych,

- wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,

- poprawa jakości życia mieszkańców,

- powiązanie regionalnej i lokalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, autostrada A1, transeuropejska siecią transportowa TEN-T oraz lotniskami,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie,

- poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych.

Odcinek drogi 492 Ważne Młyny - granica z województwem śląskim, jest jednym kilkunastu tzw. odcinków bramowych na drogach wojewódzkich w Łódzkiem. Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich wiodących od granic regionu, przyczyniają się do integracji powiatów i gmin położonych na jego obrzeżach z aglomeracją łódzką. Nowoczesna infrastruktura drogowa położona na granicach Łódzkiego, oprócz wpływania na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy, pełni również rolę wizytówki regionu dla wjeżdżających do województwa.

„Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego".

      

     

     

     

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze