Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu Województwa Łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt  pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 ul. 1-go Maja w Sieradzu".

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu:  12 167 461,21 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  8 875 224,85 zł

Okres realizacji projektu: 2009-2013 

Długość odcinka: 2,5 km

 

Zakres prac obejmował:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 480 na odcinku około 2,5 km (dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych do obowiązujących przepisów),

- przebudowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań,

- budowę na całej długości chodników i ciągów pieszo - rowerowych,

- budowę zatok autobusowych,

- przebudowę lub zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną droga,

- budowę odcinkowo kanalizacji deszczowej,

- rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

- przebudowę przepustu (rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu).

Roboty polegają na:

- mechanicznej rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej,

- wykonaniu korytowania pod drogę, na odcinku całkowitej wymiany konstrukcji,

- wykonanie korytowania pod zatoki autobusowe oraz chodniki,

- wzmocnieniu podłoża do grupy nośności Gl w miejscach gdzie będzie zachodzić taka konieczność,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni (warstwy podbudowy, warstwa wiążąca i ścieralna), zatok autobusowych,

- wykonanie konstrukcji chodników i ciągu pieszo - rowerowego,

- wykonanie odcinkowo kanalizacji deszczowej,

- przebudowie lub zabezpieczeniu sieci i urządzeń kolidujących.

Roboty mostowe polegają na:

- rozbiórce istniejącego przepustu przy użyciu sprzętu mechanicznego,

- budowie w tym miejscu nowego obiektu.

Ul. 1-go Maja ma długości ok. 2,5 km. Początek projektowanej przebudowy drogi przyjęto w km. 0+058,54 (uzgodniony pkt wspólny z projektantem przebudowy drogi krajowej nr 14 ul. Jana Pawła II w Sieradzu) natomiast koniec w km 2+533,00.

 

Parametry docelowe drogi:

Na przebudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej, została zaprojektowana jezdnia o przekroju ulicznym szer. 7,0 m. z pasami ruchu po 3,50 m. oraz chodnikiem o szer. od 2,0 m po stronie prawej i ciągiem pieszo -rowerowym o szer. 2,50 m po stronie lewej. W ramach projektu zostanie także przebudowany przepust na cieku Krasawa. Odwodnienie drogi zostanie zapewnione przez spadki podłużne i poprzeczne jezdni za pomocą których woda opadowa przekazywana będzie do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej podłączonej do systemu kanalizacji m. Sieradza. Na odcinkach na których spadek podłużny jest mniejszy od 0,05% oraz na zatokach autobusowych zaprojektowano ściek przykrawężnikowy. 

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu była: poprawa dostępności komunikacyjnej regionu łódzkiego, poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 480 ul. 1-go Maja w Sieradzu, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja przedmiotowej inwestycji wynika z konieczności poprawy stanu infrastruktury dróg wojewódzkich. Niniejszy projekt jest jednym z kroków zwiększającym dostępność komunikacyjną regionu. Inwestycja jest zgodna z potrzebami gospodarczymi i społecznymi mieszkańców regionu i użytkowników przedmiotowej drogi Droga wojewódzka nr 480 łączy bezpośrednio Sieradz, Widawę i Szczerców, a pośrednio poprzez drogę wojewódzka nr 483, umożliwia dogodny przejazd pomiędzy środkowo-zachodnią a południowo-środkową częścią województwa łódzkiego. Odcinek drogi wojewódzkiej objęty rozbudową stanowi początkową jej cześć, mającą charakter południowej obwodnicy Sieradza. Ulica 1-go Maja umożliwia przejazd pomiędzy drogą krajowa nr 14 w kierunku Widawy i Szczercowa z pominięciem centrum Sieradza, odciążając tym samym obszar śródmiejski od ruchu drogowego. Przebiega również przez teren poddawany intensywnym procesom urbanizacyjnym, z rozwijająca się nowa zabudową, co zwiększa skalę ruchu lokalnego, w tym ruchu pieszego i rowerowego. Poprzedni stan drogi wojewódzkiej nie był w stanie zapewnić prawidłowej obsługi ruchu drogowego. Stan nawierzchni jezdni zwiększał uciążliwości wynikające z ruchu pojazdów, dla nieruchomości sąsiadujących z drogą będąc skutkiem hałasu i wibracji. Brak było również chodników na znacznej długości drogi oraz zatok przy przystankach autobusowych. Rozbudowa drogi nada jej odpowiednie parametry, dzięki czemu będzie ona mogła prawidłowo obsługiwać ruch lokalny jak też ruch tranzytowy, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego oddziaływania drogi na tereny przyległe. Zapewnienie odpowiednich parametrów drogi oraz wydzielenie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu samochodów radykalnie podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz będzie stanowiło pozytywny czynnik rozwoju południowej części Sieradza.

„Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego".

   

 

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 – ul. 1-go Maja w Sieradzu”.

Wartość ogólna zadania: 3 318 257 PLN

Kwota dofinansowania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 2 956 594 PLN

Nazwa beneficjenta: Województwo Łódzkie
   

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze