Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz budżetu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt  pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka – Bukowiec Opoczyński w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka – Inowłódz – Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno – Żarnów”. 

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu:  32 251 687, 64 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  27 409 450,10 zł.

 

Okres realizacji projektu: 2008-2013

 

Zakres prac obejmuje:

.         rozbiórkę i budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, 

.         przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami publicznymi. 

.         budowę zatok autobusowych, 

.         budowę chodników,

.         budowę dróg serwisowych, zapewniających obsługę nieruchomości, 

.         budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

.         rozbiórkę i budowę wiaduktu nad torami PKP w fcm 40+361.20,

.         rozbiórkę, budowę i przebudowę przepustów,

.         przeprowadzanie prac związanych z wycinką drzew i krzewów.

.         budowę kanalizacji deszczowej,

.         budowę zbiornika chłonno-odparowującego oraz chłonno-retencyjnego, 

.         budowę i przebudowę rowów drogowych,

.         budowę sieci oświetleniowej wraz z oświetleniem i kanalizacji teletechnicznej,

.         przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej.

 

Parametry docelowe drogi.

Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 726 zaprojektowano w oparciu o parametry techniczno - użytkowe charakterystyczne dla drogi klasy technicznej G, które przedstawiają się następująco:

- prędkość projektowa 70 km/h,

- prędkość miarodajna 90 km/h,

- ilość jezdni i pasów ruchu 1x2,

- szerokość jezdni 7,0 m (2x3,5 m),

- kategoria ruchu KR4,

- obciążenie nawierzchni 115kN,

- pochylenie poprzeczne jezdni 2% {przekrój daszkowy),

- szerokość chodnika 2,0 m,

- pochylenie poprzeczne chodnika 2%,

- szerokość pobocza gruntowego 0,5 -1,75 m,

- pochylenie pobocza 8%.

 

Cel projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do spełnienia celu szczegółowego osi priorytetowej I. „Infrastruktura transportowa” jakim jest „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego” i następujących celów operacyjnych RPO WŁ: „poprawa stanu oraz powiązanie sieci transportowej województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T oraz: lotniskami” i ‘poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim”.

Celem bezpośrednim (operacyjnym) Projektu jest zatem zrealizowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 zgodnie z przepisami technicznymi dla drogi klasy G, zwiększenie jej przepustowości, ograniczenie uciążliwości środowiskowych i zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkowników. Spełnienie tego celu stanowi natomiast drogę do realizacji celu głównego, którym jest poprawa dostępności komunikacyjnej wschodniego obszaru województwa łódzkiego i jego powiązanie z zachodnią częścią województwa mazowieckiego, oraz długofalowego celu pośredniego w postaci zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 726 i tym samym wsparcia procesu ich rozwoju społeczno-gospodarczego.

Droga wojewódzka Nr 726 jest jednym z kluczowych połączeń komunikacyjnych wschodniej części województwa łódzkiego, warunkujących m.in. sprawny transport surowców mineralnych do produkcji ceramiki budowlanej i produktów tego przemysłu z centrum w Opocznie. Regionowi opoczyńskiemu zapewnia jednocześnie najdogodniejsze połączenie z województwem mazowieckim i samą Warszawą, prowadzi ruch turystyczny w ramach tzw. Szlaku Romańskiego (Inowłódz, Żarnów) i jest podstawowym połączeniem Opoczna z gminą Poświętne. Jednocześnie dotychczasowy zły stan techniczny drogi poważnie ograniczał możliwości transportowe szlaku, obniżał jego przepustowość i powodował rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

„Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”.

 

    

    

   

    

   

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze