Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz budżetu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Poddębice - węzeł autostradowy Wartkowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek"

Dofinansowanie: Uchwała Nr 2188/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego nr UDA-RPLD.01.01.00-00-002/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa I Infrastruktura transportowa - Działanie I.1 Drogi).

Okres realizacji: termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu: 31.10.2012r.

Całkowita wartość projektu: 51 735 255,09 zł,

Dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej - 42 907 234,42 zł,

 

Cel projektu:

Bezposrednim celem inwestycji jest usprawnienie systemu transportowego i poprawa dostepnosci komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez poprawe jakosci i bezpieczenstwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 703 na odcinku Poddebice - wezeł autostradowy Wartkowice.

Cel ten jest zgodny z celem działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, którym jest poprawa stanu oraz powiazanie regionalnej i lokalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecia dróg krajowych, transeuropejska siecia transportowa TEN-T oraz lotniskami, jak i poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w województwie.

Realizowane w ramach RPO WŁ zadania przyczynia sie do osiagniecia celu strategicznego jakim jest integracja regionu łódzkiego z europejska i globalna przestrzenia społeczno-gospodarcza jako srodkowoeuropejskie centrum rozwoju sprzyjajace zamieszkaniu i gospodarce oraz dazenie do budowy wewnetrznej spójnosci przy zachowaniu róznorodnosci jego miejsc.

Celem szczególnym osi priorytetowej I infrastruktura transportowa jest poprawa dostepnosci komunikacyjnej Województwa Łódzkiego. Sprawny, efektywny oraz bezpieczny system transportu, zgodny z normami unijnymi w zakresie ochrony srodowiska, zapewniajacy połaczenia komunikacyjne województwa nie tylko wewnetrznie, ale równiez z innymi regionami, jest niezbedny do dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Dobrze rozwiniete połaczenia komunikacyjne zwiekszaja atrakcyjnosc inwestycyjna województwa i mobilnosc mieszkanców, skracaja czas przejazdu, pozytywnie wpływaja na bezpieczenstwo uczestników ruchu, zapewniaja wszystkim mieszkancom mozliwosci rozwojowe.

Droga wojewódzka nr 703 łaczy droge krajowa nr 72 z wezłem autostradowym Wartkowice (autostrada A-2) i droga krajowa nr 1 w Łeczycy.

 

Zakres projektu przewidywał:

- rozbiórkę istniejacej warstwy konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej - 12,41 km,

- rozbudowę skrzyzowan - 16 szt,

- przebudowę i budowe zjazdów,

- budowę chodników - ok. 6,1 km,

- budowę sciezek rowerowych - ok. 6,7km,

- budowę ciagu pieszo-rowerowego - ok. 2,2 km,

- budowę dróg serwisowych,

- budowę zatok autobusowych - 14 szt,

- budowę zbiorników infiltracyjnych,

- remont przydroznych rowów,

- rozbiórkę i budowę przepustów -12 szt,

- rozbudowę poboczy,

- rozbudowę systemu odwodnienia,

- przebudowę sieci uzbrojenia terenu (kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociagowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej),

- budowę oswietlenia ulicznego.

 

„Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”.

 

    

        

 

 

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze