Projekty unijne

powrót do listy atykułów

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz budżetu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Kurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu - 32 751 152,80 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 26 431 974,89 zł.

Okres realizacji projektu:

Planowana data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.10.2012 r..

Planowana data finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2012r.

Cel i zakres projektu:

Bezpośrednim celem inwestycji jest usprawnienie systemu transportowego i poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego, poprzez poprawę jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 713 (odcinek Andrespol - Kurowice). Jest on zgodny z celem działania I.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, którym jest poprawa stanu oraz powiązanie regionalnej i lokalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejska siecią transportowa TEN-T oraz lotniskami, jak i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie. Realizowane w ramach RPO WŁ zadanie przyczynia się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest integracja regionu łódzkiego z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskie centrum rozwoju sprzyjające zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc.

Celem szczególnym osi priorytetowej I Infrastruktura transportowa jest poprawa dostępności komunikacyjnej Województwa Łódzkiego. Sprawny, efektywny oraz bezpieczny system transportu, zgodny z normami unijnymi w zakresie ochrony środowiska, zapewniający połączenia komunikacyjne województwa nie tylko wewnętrznie, ale również z innymi regionami, jest niezbędny do dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne zwiększają atrakcyjność inwestycyjną województwa i mobilność mieszkańców, skracają czas przejazdu, pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu, zapewniają wszystkim mieszkańcom możliwości rozwojowe.

Droga wojewódzka nr 713 łączy drogi krajowe nr 14, nr 8 i nr 12 oraz umożliwi włączenie się mieszkańców węzłem autostradowym "Andrespol" na autostradę A1 .

Zakres projektu przewiduje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku - 7,36km,

- budowę/przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych - 6,531km

- budowę/przebudowę skrzyżowań - 14 szt.,

- budowę/przebudowę zatok - 10 szt.,

- budowę/przebudowę drogowych obiektów inżynieryjnych.

 

     
   
        

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze