Projekty unijne

powrót do listy atykułów


 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz budżetu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Niesułków - Brzeziny".

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu: 41 168 703,72 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 26 060 442,13 zł.

Okres realizacji projektu: 2009-2011

  

  

Cele projektu:

Bezpośrednim celem inwestycji jest usprawnienie systemu transportowego i poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez poprawę jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego, na drodze wojewódzkiej nr 708, na odcinku Niesułków - Brzeziny.

Celem szczególnym osi priorytetowej I infrastruktura transportowa jest poprawa dostępności komunikacyjnej Województwa Łódzkiego. Sprawny, efektywny oraz bezpieczny system transportu, zgodny z normami unijnymi w zakresie ochrony środowiska, zapewniający połączenia komunikacyjne województwa nie tylko wewnętrznie, ale również z innymi regionami, jest niezbędny do dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne zwiększają atrakcyjność inwestycyjna województwa i mobilność mieszkańców, skracają czas przejazdu, pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz zapewniają wszystkim mieszkańcom możliwości rozwojowe.

Droga wojewódzka nr 708 łączy drogi krajowe nr 1, nr 14 i nr 72 z węzłem autostradowym Stryków - autostrada A1 i A2.

 

Zakres projektu przewidywał m.in.:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku - 9,029 km,

- budowę/przebudowę skrzyżowań - 3 szt.,

- budowę/przebudowę zatok - 14 szt.,

- budowę/przebudowę drogowych obiektów inżynierskich - 12 szt.,

- budowę chodników,

- budowę oświetlenia drogowego,

- budowę elementów odwodnienia drogi (rowy otwarte, kanalizacja deszczowa, zbiornik retencyjny na wody opadowe),

- budowę murów oporowych,

- przebudowę i zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudowa drogi,

- gospodarkę drzewostanem.

Po rozbudowie odcinek Niesułków - Brzeziny będzie posiadał kategorie obciążenia ruchem KR5.

 

Efekty projektu:

- poprawa bezpieczeństwa drogowego w miejscowościach objętych projektem,

- rozwój infrastruktury gospodarczej poprzez poprawę jakości szlaków komunikacyjnych w tych miejscowościach,

- wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,

- poprawa jakości życia mieszkańców,

- powiązanie regionalnej i lokalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, autostrad A1 i A2, transeuropejska siecią transportowa TEN-T oraz lotniskami, jak i poprawa

bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie,

- poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych.

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze