Nieruchomości

 

Zasady ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych organem właściwym do prowadzenia postępowań o ustalenie wysokości odszkodowania w odniesieniu do dróg wojewódzkich na terenie województwa łódzkiego jest Wojewoda Łódzki.

Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przysługuje:

 • właścicielowi nieruchomości;
 • użytkownikowi wieczystemu nieruchomości;
 • osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości (np. prawo przechodu, przejazdu przez nieruchomość);
 • osobie, której przysługuje prawo dożywocia obciążające przejętą nieruchomość;
 • wierzycielowi hipotecznemu

Wniosek o ustalenie wysokości odszkodowania można złożyć do: 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel: (42) 664 18 00,  (42) 664 18 02,  (42) 664 18 03
osobiście w siedzibie urzędu, przesyłając pocztą lub za pośrednictwem ePUAPu

- do wniosku należy dołączyć w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie lub urzędowo za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w części lub w całości przejętej pod drogę wojewódzką (np.: akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku) lub wskazać numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości

- we wniosku należy wskazać miejsce położenia przejętej pod inwestycję nieruchomości tj. nazwę obrębu, numer działki

Zasady ustalania odszkodowania.

 • odszkodowanie obejmuje wartość gruntu wraz z naniesieniami budowlanymi (np. ogrodzenia, budynki) i nasadzeniami roślinnymi znajdującymi się na przejętym pod drogę gruncie;
 • wartość nieruchomości określa w formie operatu szacunkowego rzeczoznawca majątkowy wyznaczony przez wojewodę w ramach postępowania odszkodowawczego;
 • do wyceny brany jest pod uwagę stan nieruchomości (to, co się na gruncie znajduje) w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 • odszkodowanie, które ustalane jest na rzecz wszystkich osób, którym przysługują prawa do nieruchomości nie może przekroczyć jej wartości (np. jeżeli nieruchomości obciążona jest hipotekę, aby ustalić odszkodowanie dla właściciela od wartości nieruchomości odejmuje się wysokość zadłużenia)


Podwyższenie wysokości odszkodowania o 5% wartości nieruchomości
przysługuje właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, który złoży pisemne oświadczenie o wydaniu nieruchomości:

 • w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności  lub;
 • w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie mająca rygoru natychmiastowej wykonalności stała się ostateczna.


Oświadczenie można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie:

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudskiego 12,  90-051 Łódź
lub w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Oswiadczenie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, aby usprawnić proces ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie zlecał przed rozpoczęciem realizacji inwestycji wykonanie inwentaryzacji naniesień i nasadzeń znajdujących się na gruntach przejętych pod drogi wojewódzkiego. O terminie oględzin właściciel gruntów będą zawiadamiani na piśmie.


Kontakt: Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami (42) 616 22 62, (42) 616 22 33

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze